?php printf( __( 'Category Archives: %s' ), '' . single_cat_title( '', false ) . '' ); ?>

12.12.2011

מחלקה זו עוסקת בכל תחום ההכשרות, ההדרכות והקניית הידע התיאורטי והמעשי לעובדי החברה וללקוחות חיצוניים בתחומי הביטחון השונים. הדרכה, אימון והכשרה עומדים בבסיסו של כל כוח ביטחוני, לוחם או מסייע; איכות הביצוע והיישום בפועל הינם נגזרת ישירה של טיב ההדרכה, …

Read More »