?php printf( __( 'Category Archives: %s' ), '' . single_cat_title( '', false ) . '' ); ?>

12.12.2011

הייעוץ הביטחוני כולל מספר שלבי מפתח : הכרת הלקוח וביצוע סקר לקבלת תמונת מצב עדכנית. הכנת דו"ח מסקנות מפורט הכולל מיפוי וניתוח מושא הייעוץ, המלצות ודרכי התמודדות. לווי תהליך הפקת הלקחים והטמעת השינויים והשיפורים תוך בקרה וחניכה של מיטב המומחים …

Read More »